Tran-Thu-Do-5381-1637922754.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pxQoczDb0ylbzmgQgY91pw

Tranh minh họa bài tập đọc nói về sự nghiêm minh của chủ nhân câu nói "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" trong sách Tiếng Việt lớp 5 tập 2.

Câu 1: Ai nói câu "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo"?

a. Trần Bình Trọng

b. Trần Thủ Độ

c. Trần Quang Khải