Văn bản do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hoài Nam ký nêu rõ: Sở GD-ĐT có ý kiến về việc thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 của ngành GD-ĐT cụ thể như sau:

Thực hiện theo Điều 13 Chương IV của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ: Thu học phí: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. 

1-15828085359322088304.png
2-158280814020197682046.png

Thông báo của Sở GD-ĐT TP HCM.

Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

Như vậy về nguyên tắc chung: Các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông. Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

banner1-1581570324884353858070.jpeg

 

Loading...
Loading...

THÔNG TIN

Loading...