Câu 1:

1Q-1205-1620123056.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sk28QWVALXFPIm3nFVpJNg

>>Đáp án

Câu 2:

2Q-8702-1620123056.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UPzDF1O8Btta2X4Jyqlr5A

>>Đáp án

Câu 3:

3Q-1502-1620123056.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1m-zJ-CjrPjIplSaQMV5Fw

>>Đáp án

Câu 4:

4Q-6231-1620123056.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1Dg3Sp9GyfluSz9Agq5xnQ

>>Đáp án

Theo Bright side