20-000-mieng-kinh-chong-buc-xa-tren-tau-vu-tru-trung-quoc-1637815834.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dXqYlKYfJqSGxIaCj6VP6A
20.000 miếng kính chống bức xạ trên tàu vũ trụ Trung Quốc

Video: Xinhua