ca-voi-xam-di-lac-9-000-km-1621160175.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mol-N6O5CurmhGAEuSEx_Q
Cá voi xám đi lạc 9.000 km

Video: BBC